مقالات

خلاصه کتاب ارتباط موثر

خلاصه کتاب ارتباط موثر

مقدمه l    ارتباط موثر مستلزم مهارت در برقراری صحیح ارتباط با دیگران آشنایی با نحوه استفاده بهینه از انواع وسایل ارتباطی از قبیل تلفن،مکاتبات درون و برون سازمانی،تکنولوژی اطلاعات،و غیره؛توانایی حصول اطمینان از درک درست پیام های ارسالی توسط گیرنده پیام و... است. l    هنر انتقال اثر بخش پیام یکی از مهمترین شرایط لازم برای مدیرموفق بودن است. خواه در صدد ارائه سخنرانی با اعتماد به نفس کامل باشید یا بخواهید به راحتی به مذاکره بپردازید .

دانلود های رایگان